ระบบรายงานใน MyPCU
   MyPCU นั้นมีวัตถุประสงค์หลักตั้งแต่เริ่มต้นการพัฒนาคือเรื่องของการ "นำข้อมูลที่บันทึกเองไปใช้ประโยชน์เง" ดังนั้นระบบรายงานจึงเป็นหัวใจสำคัญของ MyPCU เราได้มีการพัฒนาระบบรายงานต่างโดยพยายามใช้ข้อมูลจาก 43 แฟ้มเป็นหลัก รายงานที่มีอยู่ใน MyPCU 200 กว่ารายงานจึงใช้ 43 แฟ้ม เกือบ 95% ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้
   1) ทำให้มองเห็นจุดบกพร่องและจุดดีของ 43 แฟ้มากกขึ้น
   2) ช่วยให้ผู้บันทึกสามารถเชื่อมโยงสิ่งที่ตนเองบันทึกกับผลงานการบันทึก (รายงาน) มากขึ้น
   3) เข้าใจ 43 แฟ้มมากขึ้น

   รายงานที่มีอยู่ใน MyPCU แบ่งเป็นประเภทต่างๆ ได้ดังนี้
   1) รายงานเพื่อใช้ในการติดตาม เช่น รายงานความคลอบคลุมการได้รับวัคซีนของเด็กในช่วงอายุต่างๆ เป็นต้น รายงานนี้ช่วยเราสามารถนำ 43 แฟ้ม มาใช้ประโยชน์ในการวางแผนการให้บริการได้ และเกิดประโยชน์กับประชาชน (นั่นคือ การเชื่อมโยง 43 แฟ้ม ไปสู่เป้าหมายสูงสุด คือ ประชาชนมีสุขภาพดี)
   2) รายงานที่ใช้ในการดูผลการทำงาน เช่น รายงานผลการให้บริการแยกตาม PROVIDER เป็นต้น รายงานนี้จะทำให้เป็นประโยชน์ของ 43 แฟ้ม ในอีกแง่มุมหนึ่ง ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง

   ระบบรายงานใน MyPCU นั้น เป็นระบบ "ปิด" คือ ผู้ใช้งานไม่สามารถเพิ่มรายงานโดยการ "เขียนโปรแกรม" เข้าไปเองได้ แต่เป็นระบบ "เปิดทางความคิด" ผู้ใช้งานสามารถที่จะช่วยคิด วิเคราะห์ ออกแบบ รายงานต่างๆ ขึ้นมาเองได้ จากนั้นก็จะเข้าส่วนกระบวนการปรึกษาหารือ เพื่อให้เป็นรายงานที่สามารถใช้ได้กับทุกหน่วยบริการ มีความเป็นมาตรฐาน และยึดหลัก 43 แฟ้ม เมื่อได้ข้อสรุปเรียบร้อยแล้ว MyPCU จะเป็นผู้จัดทำรายงานให้ทั้งหมดและเผยแพร่ออกไปใช้งานร่วมกัน MyPCU มีแนวคิดว่า "เรื่องงานบริการเป็นหน้าที่ของท่าน เรื่องการพัฒนาเครื่องมือเป็นหน้าที่ของเรา"

   ปัจจุบัน MyPCU ยังมีการพัฒนาระบบรายงานเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา เพราะการ "ใช้รายงาน" ย่อมสะท้อนถึงการมี "ข้อมูลที่มีคุณภาพ" อย่างแท้จริงครับ