การตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม
   การตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม ถือเป็น "ภาระกิจแรก" ที่ได้เกิดขึ้นจากแนวคิดการพัฒนาเครื่องมือ MyPCU เราได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลายอย่างจากการตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม เนื่องจากเมื่อเริ่มต้นพัฒนาการตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม นั้น กระทรวงฯ ยังไม่ได้ประกาศใช้ 43 แฟ้ม ทำให้เกิดความ "ไม่แน่นอน" ในเรื่องของมาตรฐาน ดังนั้น MyPCU จึงได้ริเริ่มการพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบ 43 แฟ้ม ที่สามารถกำหนด หรือแก้ไขเงื่อนไขต่างๆ ได้เอง โดยไม่ต้องปรับปรุงโปรแกรม ปัจจุบัน MyPCU ได้กำหนดเงื่อนไขในการตรวจ 43 แฟ้ม ไว้ถึงกว่า 600 เงื่อนไข ซึ่งถือว่ามีความละเอียดเป็นอย่างมาก นอกจากนีั MyPCU ยังพัฒนา Error Code ซึ่งเป็นมาตรฐานของ MyPCU เองอีกด้วย
  แนวคิดการตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม ของ MyPCU นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ใช้งานเข้าใจถึงปัญหาของการ "บันทึก" ข้อมูลสุขภาพอย่างแท้จริง จึงได้มีการแสดงรายละเอียดและชึให้เห็นจุดผิดพลาด ทั้งนี้ผู้ใช้งานจำเป็นต้องมีการ "อบรม" เรื่องความเข้าใจของ 43 แฟ้ม ควบคุ๋กันไปด้วย
  การตรวจสอบ 43 แฟ้ม ของ MyPCU นั้น มีด้วยกัน 2 แบบ
  1) การนำเข้า 43 แฟ้ม ที่ส่งออกจากเครื่องมืออื่นๆ มานำเข้า MyPCU (ปัจจุบันได้มีการแยกส่วนนี้ออกไปเป็นโปรแกรม MyOPPP)
  2) กรณีที่ใช้ MyPCU เต็มรูปแบบ สามารถที่จะตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม ในระบบได้ตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะ MyPCU มีการออกแบบการเก็บข้อมูลเป็น 43 แฟ้ม อยู่แล้ว ดังนั้นผู้ใช้งานเพียงแค่กดปุ่ม "ตรวจสอบ" ระบบก็จะทำการตรวจสอบได้ทันที และหากพบจุดผิดพลาดก็จะแจ้งเตือนเพื่อหาสาเหตุและแก้ไขต่อไป

ตรวจ 43 แฟ้ม ตอนบันทึกข้อมูล?
  จากประสบการณ์การพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบข้อมลมาหลายปี ทำให้เกิดแนวคิดที่ว่า "ทำไมต้องบันทึกให้เสร็จแล้วค่อยตรวจสอบ" ดังนั้น MyPCU ซึ่งออกแบบการเก็บข้อมูลเป็น 43 แฟ้ม อยู่แล้วจึงได้พัฒนาการตรวจสอบข้อมูล 43 แฟ้ม ขณะบันทึกควลคู่กันไปด้วย โดยมีการเข้มงวดในแฟ้มที่สำคัญๆ เช่น PERSON SERVICE เป็นต้น ซึ่งทำให้ลดภาระผู้ใช้งานไปได้อย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องกังวลว่าเรื่องข้อมูลผิดพลาดที่เกิดขึ้น และการเตือนเมื่อบันทึกข้อมูลผิดพลาดก็ถือเป็นการสอนให้ผู้บันทึกเรียนรู้เรื่องความถูกต้องไปด้วย

  ปัจจุบัน MyPCU ยังคงพัฒนาระบบตรวจสอบ 43 แฟ้ม อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และมาตรฐานข้อมูลตลอดเวลา แต่จากการออกแบบระบบการตรวจสอบที่เป็นมาตรฐานของ MyPCU ทำให้สามารถดำเนินการปรับปรุงหรือแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว