กำเนิด MyPCU
   MyPCU นั้นถือกำเนิดขึ้นครั้งแรกด้วยวัตถุประสงค์เพียงเพื่อต้องการตรวจสอบคุณภาพ "43 แฟ้ม" ที่หน่วยบริการส่งออกมาจากเครื่องมือต่างๆ โดยนำมาทดสอบใช้ครั้งแรกที่ เครื่อข่ายบริการสุขภาพ (CUP) รพ.บางกรวย จ.นนทบรี ในปี พ.ศ. 2556 (ก่อนที่กระทรวงฯ จะประกาศใช้ 43 แฟ้ม) เนื่องจากต้องการที่จะนำข้อมูลจากหน่วยบริการมาใช้ประโยชน์ โดยเฉพาะการนำมาจัดสรรงบประมาณภายใน CUP แต่เนื่องจากข้อมูลจาก 21 แฟ้ม ในขณะนั้นมีความละเอียดไม่เพียงพอ จึงได้มีการคิดที่จะนำรูปแบบของ 43 แฟ้ม มาใช้งานแทน
   MyPCU ถือได้ว่าเป็นพัฒนาต่อยอดมาจากเครื่องมือตรวจสอบ 21 แฟ้ม โดยเน้นการตรวจสอบข้อมูล การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ เช่น การออกรายงานต่างๆ การติดตามการดำเนินการในเรื่องต่างๆ เป็นต้น ด้วยความเชื่อที่ว่า "ข้อมูลจะมีคุณภาพดีต้องสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้เอง" ซึ่งหลังจากได้พัฒนา MyPCU ขึ้นมา และมีการนำข้อมูล 43 แฟ้มมาตรวจสอบ ก็พบว่า ตัวข้อมูลมีปัญหาอยู่หลายจุดที่ต้องได้รับการแก้ไข โดยสาเหตุที่สำคัญ คือ "คน" หรือ "บุคลากร" ที่ขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ "ข้อมูลสุขภาพ" MyPCU จึงได้พัฒนา "หลักสูตรการเรียนการสอน" ขึ้นมาเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนที่จะใช้เครื่องมือต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย
  ในระยะต่อมาเมื่อบุคลากรมีความเข้าใจเรื่องระบบข้อมูลสุขภาพมากขึ้น ก็เริ่มเข้าใจ "ปัญหา" มากขึ้น ซึ่งปัญหาอย่างหนึ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการบันทึกข้อมูลสุขภาพและนำมาใช้งานคือ "การแก้ไขข้อมูลเมื่อเกิดความผิดพลาด" จึงเริ่มมีการหารือเพื่อหาแนวทางป้องกันการเกิดความพิดพลาดและเกิดแนวคิดการพัฒนาเครื่องมือบันทึกข้อมูลสุขภาพแนวใหม่ขึ้น นั่นคือ "เครื่ืองมือที่ออกแบบตามโครงสร้างมาตรฐานข้อมูล 43 แฟ้มและใช้รหัสมาตรฐานในการเก็บข้อมูล" ซึ่งได้ใช้เวลาในการเก็บข้อมูลและพัฒนาอยู่ประมาณ 1 ปี MyPCU ที่ทำหน้าที่เป็น "เครื่องมือบันทึกข้อมูลสุขภาพ" ด้วยจึงได้ถือกำเนิดขึ้น
  MyPCU จึงนับได้ว่าเป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลสุขภาพที่ถือกำเนิดมาจากเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และเป็นเครื่องมือแรกที่ออกแบบและพัฒนาการเก็บข้อมูลตามโครงสร้างมาตรฐาน 43 แฟ้มของกระทรวงสาธารณสุข
  ปัจจุบัน MyPCU ได้พัฒนาขึ้นจนกลายเป็น "ระบบ MyPCU" มีการสร้างเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาระบบข้อมูลให้สอดคล้องกับระบบสุขภาพ มีการจัดอบรมความรู้เรื่องระบบข้อมูลสุขภาพ การให้คำปรึกษาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องระบบข้อมูล ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริงโดยมีเป้าหมายคือ "ประชาชนมีสุขภาพดี" จากระบบข้อมูลสุขภาพ