การตั้งค่าการใช้งาน (1)
การบันทึกรายการทรัพย์สิน
(2)
การบันทึกรายการทรัพย์สิน
(2.1) กรณีเพิ่มเองใหม่หมด
การจัดการรายการทรัพย์สิน (ซ่อม ปรับปรุง จำหน่าย)
(3)
การใช้งานระบบรายงาน
(4)
การจัดการภาพ
(5)

การตั้งค่าระบบวัสดุ
การเพิ่มรายการวัสดุที่ใช้งาน
การเพิ่มวัสดุเข้าคลัง
การเบิกวัสดุ
การอนุมัติการเบิกวัสดุ